Menu
Mijn account
Winkelwagen

Vakhandelaren

Word vakhandelaar van onze merkproducten:

Vakhandelaren

Als vakhandel van onze merkproducten, kiest u voor een sterke, ervaren partner voor de horeca-apparatuur. Maak gebruik van onze diensten, zoals on-site service, 24 maanden garantie en dealer kortingen. Profiteer van de dealer login en geniet van alle online voordelen.

Gastronoom

Vind de geschikte partner voor uw wensen:

Gastronoom

Maak als gastronoom gebruik van ons uitgebreide dealernetwerk. Via de handelaren zoekfunktie, zoekt u automatisch uw dichtsbijzijnde partner die uw project met Saro apparatuur adviseerd en ondersteund.

Verder

bestaande klant

Gebruikersnaam / E-mail:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?

Factuurgegevens

account aanmaken

* Verplicht veld
Categorieën
Saro Catalogus
Catalogus

Privacy Statement

Privacybeleid van SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is bijzonder belangrijk voor het management van SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH. De website van SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH kan zonder opgave van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf en/of via de webshop bestellingen wenst te plaatsen, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er is geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Basisverordening gegevensbescherming en met de voor SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH geldende landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts zullen de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten worden gewezen.

SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig en wettelijk mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1 Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH is gebaseerd op de termen die werden gebruikt door de Europese richtlijn en regelgever toen de basisgegevensbeschermingsverordening (DS-GVO) werd uitgevaardigd. Onze verklaring over gegevensbescherming moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

b) de betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking

 

Verwerking: elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) profilering

Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instelling of een ander lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of van de lidstaten.

h) contractanten

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 

j) derden

 

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de gegevensverwerker, de gegevensverwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker of de gegevensverwerker.

k) Toestemming

Toestemming: elke geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting die de betrokkene in het specifieke geval vrijwillig heeft gedaan in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen inzake gegevensbescherming:

SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH

Sandbahn 6

46446 Emmerich am Rhein

Duitsland

Telefoon: +49(0)282292580

E-mail: info@saro.de

Website: www.saro.de

 

3. naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Advocaat Nicole Hencinski

Gespecialiseerd advocaat IT Recht

ITIP-Legal® Partnerschap mbB

Kellerstraße 7

45657 Recklinghausen

Duitsland

Telefoon: +49(0)2361 937920

E-mail: kanzlei@it-ip-legal.de

Website: www.it-ip-legal.de

 

Elke betrokken persoon kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties op het gebied van gegevensbescherming.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens als een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de soorten en versies van de gebruikte browsers, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt, (4) de subwebsites die worden benaderd via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetproviders van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

 

SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH trekt bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. SARO GASTRO-PRODUCTS evalueert deze anoniem verzamelde gegevens en informatie daarom statistisch en met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verbeteren om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens opgeslagen die door een betrokkene zijn verstrekt.

5. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

 

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het gegevensbewaringsdoel te bereiken of voor zover de Europese regelgever of andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese Richtlijn en Verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

6. de rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

1. Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij bevestigt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.

 

b) Recht op informatie

 

1. Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens, alsmede een afschrift van die informatie. Bovendien heeft de Europese regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

o de verwerkingsdoeleinden

o de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

o de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens bekend zijn of nog worden gemaakt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties

o indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur

o het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens, van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten

o het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

o indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

o het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DS-GMO, en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Voorts heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene van zijn recht op informatie gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.

c) Recht op correctie

1. Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om onmiddellijke correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verzoeken. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens op te vragen, onder meer door middel van een aanvullende aangifte.

Indien een betrokkene van zijn recht op rectificatie gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

 

1. Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij verzoekt de hem of haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, mits een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

o De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor dergelijke doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.

o De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GMO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GMO, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

o De betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GMO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking of de betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DS-GMO.

o De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

o De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.

o De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GMO.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die bij SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH zijn opgeslagen, wenst te laten verwijderen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De functionaris voor gegevensbescherming van SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH of een andere werknemer zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onverwijld wordt ingewilligd.

Indien SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH de persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt en ons bedrijf verantwoordelijk is op grond van art. 17 lid. 1 DS-GMO, SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH neemt passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, andere gegevensverwerkers die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar dergelijke persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van dergelijke persoonsgegevens van deze andere gegevensverwerkers, voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De functionaris voor de gegevensbescherming van SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

e) Recht op beperking van de verwerking

1. Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen van de Europese wetgever te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de verwerking beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

o De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

o De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

o De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.

o De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DS-GMO bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de betrokkene zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

2. Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene een verzoek tot beperking van de door SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst in te dienen, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verwerking wordt beperkt voor de functionaris voor gegevensbescherming van SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH of een andere medewerker.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

1. Elke betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verstrekt, in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen van een voor de verwerking verantwoordelijke. Zij heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), DS ggo of artikel 9, lid 2, onder a), DS ggo of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DS ggo en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is verleend.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens krachtens artikel 20, lid 1, DS-GMO het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH aangestelde functionaris voor gegevensbescherming of met een andere werknemer.

g) Recht van bezwaar

1. Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GMO te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

 

SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH zal in geval van bezwaar geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er voor de verwerking dwingende redenen zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH ten behoeve van direct marketing, zal SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bij SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DS-GMO, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH of tot een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht van verzet tegen het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele zaken, met inbegrip van het opstellen van profielen

1. Personengegevens die het voorwerp zijn van de verwerking van persoonsgegevens, hebben het recht om van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen te eisen dat er geen besluit wordt genomen dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hen rechtsgevolgen heeft of hen op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit 1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of 2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en dat dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of 3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

2. Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH passende maatregelen om de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

 

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

7. Privacybeleid voor Facebookgebruik en -gebruik

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft componenten van Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online community die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt sociale netwerkgebruikers onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsaanvragen.

Facebook wordt bestuurd door Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de controller wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de persoon automatisch door het betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van het betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien betrokkene gelijktijdig op Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website betrokkene bezoekt bij elk bezoek van betrokkene aan onze website en dit voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website. Deze informatie wordt door de Facebookcomponent verzameld en door Facebook aan de betreffende Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-component de informatie dat betrokkene bij het gelijktijdig bezoeken van de website aan Facebook gelijktijdig met de toegang tot de website onze website heeft bezocht, ongeacht of betrokkene op het Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website oproept.

Het databeleid van Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken datatransmissie naar Facebook te onderdrukken, zoals de Facebook blocker van de provider Webgraph, te verkrijgen op http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om datatransmissie naar Facebook te onderdrukken.

8. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimisatiefunctie)

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op de computer van de betrokkene worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de betrokkene mogelijk maken. De door de cookie über het gebruik van deze website gegenereerde informatie wordt in de regel op een Google-server in de USA übertragen en daar opgeslagen.

IP-anonimisering

SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH heeft op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent, dat het IP-adres van de persoon, die door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere contracterende staten van de overeenkomst ürzt wordt getroffen, in de Europese Economische Ruimte wordt opgeslagen, voordat het aan het Amerikaanse gekürzt wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA übertragen en daar gekürzt. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om het gebruik van de website door de betreffende persoon te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten bij gegenüber SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH te verlenen. Het in het kader van Google Analytics van de browser übermittelte gebruikte IP-adres komt niet overeen met andere gegevens van Google zusammengeführt.

Browserplugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren.

SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH wijst er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt ook darüber bezoeken om de

Verzameling van de door de cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door u

download en installeer de browser plugin die beschikbaar is onder de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken

klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken verhindert.

van deze website: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, kunt u vinden op de website

Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

contractdataverwerking

SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH heeft met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van in opdracht gegeven gegevens en voldoet volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics.

9. Privacybeleid voor het gebruik van Google AdWords

De datacontroller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een advertentiedienst op het internet waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het Google Advertising Network. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf bepaalde trefwoorden te definiëren om een advertentie weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat op te halen dat relevant is voor het trefwoord. Op het Google-netwerk worden advertenties met behulp van een automatisch algoritme en de vooraf gedefinieerde trefwoorden naar thematisch relevante websites gedistribueerd.

De operator van Google AdWords-diensten is Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google AdWords is het adverteren van onze website door het tonen van relevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine van Google en door het tonen van reclame van derden op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt in het IT-systeem van de betrokkene een zogenaamde conversiecookie opgeslagen. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest haar geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. Als de cookie nog niet verlopen is, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelmandje van een online shopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Met de conversiecookie kunnen zowel Google als wij bijhouden of iemand die onze website heeft bezocht via een AdWords-advertentie inkomsten heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te genereren. Wij gebruiken deze bezoekcijfers om het totaal aantal gebruikers vast te stellen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWordsadvertentie te bepalen en om onze AdWordsadvertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, worden daarom bij elk bezoek aan onze internetpagina's aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene bezwaar maken tegen advertenties van Google op basis van interesse. Daartoe moet de betrokkene vanuit elk van de door hem gebruikte internetbrowsers toegang hebben tot de link www.google.de/settings/ads en daar de vereiste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9.1 Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Het gebruik van deze dienst zal u onze locatie laten zien en het voor u gemakkelijker maken om ons te bereiken.
Reeds bij het oproepen van de subpagina's waarin de Google Maps kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google LLC. in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) als gebruiksprofielen en evalueert ze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het vraaggerichte ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.
In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat er ook de mogelijkheid om de webservice van Google Maps volledig uit te schakelen door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.
De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google ("Google Privacy Policy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

10. Gegevensbeschermingsvoorschriften gebruik en toepassing Twitter

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft componenten van Twitter op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige openbare microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en distribueren, d.w.z. korte berichten van maximaal 140 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die niet op Twitter geregistreerd staan. De tweets worden ook aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker weergegeven. Volgelingen zijn andere gebruikers van Twitter die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk een breed publiek aan te spreken door middel van hashtags, links of retweets.

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt bediend en waarop een Twitter-component (Twitter-toets) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de persoon automatisch door het betreffende Twitter-component gevraagd om een weergave van het betreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons Als onderdeel van dit technische proces wordt Twitter geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van het onderdeel Twitter is onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te vergroten.

Indien betrokkene gelijktijdig op Twitter is ingelogd, herkent Twitter welke specifieke subpagina van onze website betrokkene bezoekt bij elk bezoek van betrokkene aan onze website en dit voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door het onderdeel Twitter en toegewezen aan de respectievelijke Twitter-account van de persoon waarop Twitter betrekking heeft. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-toetsen drukt, worden de aldus overgedragen gegevens en informatie aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene toegewezen en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

 

Twitter ontvangt via het onderdeel Twitter de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene gelijktijdig met de toegang tot onze website op Twitter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op het onderdeel Twitter klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie naar Twitter niet gewenst is door de betrokkene, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn Twitter-account voordat hij onze website belt.

De actuele voorschriften voor de gegevensbescherming van Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy?lang=en.

11. Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

De controller heeft geïntegreerde componenten van YouTube op deze website. YouTube is een internet-videoportal waar videospubliceerders gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma's, muziekvideo's, trailers of video's van gebruikers zelf via het internetportaal worden opgeroepen.

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt bediend en waarop een YouTube-onderdeel (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door het betreffende YouTube-onderdeel gevraagd een weergave van het betreffende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/ In het kader van deze technische procedure wordt aan YouTube en Google meegedeeld welke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betreffende persoon.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel de informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht wanneer de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet door de betrokkene wordt gewenst, kan dit de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn YouTube-account voordat u onze website oproept.

De door YouTube gepubliceerde en op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ toegankelijke gegevensbeschermingsregels geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

12. Privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Belboon

De controller heeft Belboon componenten geïntegreerd op deze website. Belboon is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliatemarketing is een via internet ondersteunde vorm van distributie die commerciële exploitanten van internetsites, zogenaamde handelaren of adverteerders, in staat stelt advertenties, die gewoonlijk worden vergoed via klik- of verkoopcommissies, op de internetsites van derden, d.w.z. verkooppartners die ook filialen of uitgevers worden genoemd, weer te geven. De merchant levert via het affiliate netwerk een advertentiemedium, d.w.z. een advertentiebanner of andere geschikte vorm van internetreclame, die vervolgens wordt geïntegreerd in de eigen internetpagina's van een affiliate of wordt geadverteerd via andere kanalen, zoals trefwoord-advertenties of e-mailmarketing.

Adcell wordt geëxploiteerd door belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn.

Belboon plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Belboons tracking cookie slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die potentiële klanten doorverwijst, evenals het ordernummer van de bezoeker van een website en het geklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissie betalingen tussen een handelaar en de affiliate, die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. Belboon.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Belboon een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Belboon ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Het huidige privacybeleid van Belboon is te vinden op https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/

13. nieuwsbrief

SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH werkt samen met CleverReach GmbH & Co KG, Felix-Wankel-Str. 16, 26125 Oldenburg, Duitsland (CleverReach) voor het verzenden van nieuwsbrieven waarop kan worden geabonneerd in het dealergebied. Hiervoor slaat CleverReach de volgende gegevens op en verwerkt deze in de order:

E-mail adres

Datum van registratie bij SARO

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief heeft SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH uw toestemming nodig. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde "dubbele opt-in"-methode.

U ontvangt na registratie een welkomstbericht. Dit vraagt om op een link te klikken. Pas daarna wordt uw e-mailadres geactiveerd voor het ontvangen van e-mails.

SARO GASTRO-PRODUCTS GmbH maakt voor het beheer en de verzending van de e-mailnieuwsbrief gebruik van een technische dienstverlener, waar de gegevens worden verwerkt en gebruikt. Informatie over deze dienstverlener vindt u op: www.cleverreach.de.

Indien nodig worden de links en kliks in de nieuwsbrief geëvalueerd met behulp van de aanbieder cleverreach.de. Voor informatie over cleverreach.de, gelieve het cleverreach.de privacybeleid te raadplegen op www.cleverreach.de/frontend/agb.php

De in het kader van de e-mailnieuwsbrief van u verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt om onze website te optimaliseren. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan derden voor reclame-, markt- of opinieonderzoek. Uw gegevens worden door Cleverreach zodanig opgeslagen dat andere Cleverreach-klanten of derden geen toegang hebben tot deze gegevens.

 

Uiteraard kunt u zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en uw toestemming voor de toekomst intrekken. Klik op de betreffende knop in de verstuurde nieuwsbrief of op de knop in het dealergedeelte.

14. betalingsmethode: privacybeleid voor PayPal als betalingsmethode

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft PayPal-componenten op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, dit zijn virtuele privé of zakelijke rekeningen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als trustee en biedt koper bescherming diensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de persoon in kwestie tijdens het bestelproces in onze onlineshop "PayPal" als betaaloptie selecteert, worden de gegevens van de persoon in kwestie automatisch naar PayPal verzonden. Door voor deze betaalmogelijkheid te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Persoonlijke gegevens in verband met de desbetreffende bestelling zijn ook noodzakelijk voor de verwerking van de koopovereenkomst.

Het doel van de gegevenstransmissie is om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt PayPal persoonsgegevens, met name als er een rechtmatig belang bij de doorgifte is. Tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking uitgewisselde persoonsgegevens kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

PayPal kan persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers als dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens namens PayPal verwerkt moeten worden.

De betrokken persoon heeft de mogelijkheid om zijn/haar toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens met PayPal te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het huidige privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

15. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GMO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GMO. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d), van de DS-GMO. Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GMO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de Commissie van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de aansprakelijke persoon (overweging 47, tweede zin, DS-GMO).

16. legitieme belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde verrichte verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GMO, is het in ons rechtmatig belang om zaken te doen in het belang van al onze medewerkers en aandeelhouders.

17. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

18. wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak tot sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of vereist is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

 

19. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.